• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

ADMITERE MASTER


In cadrul Facultatii Ingineria Materialelor si Mecanica, concursul de admitere pentru anul universitar 2024-2025 se va desfasura pe baza de dosar, dupa urmatoarele criterii:

Criterii generale:

- Media examenului de diploma - pondere 50%
- Nota obtinuta la interviul profesional - pondere 50%


Criterii de departajare:

- Nota obtinuta la interviul profesional
CIFRA DE SCOLARIZARE

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA
Domeniul de licenta/ Specializarea
Locuri fara taxa
Locuri cu taxa
Ingineria materialelor/ Materiale avansate
18
18
Inginerie Mecanica/ Echipamente moderne de fabricare si testare in ingineria mecanica
19
19


Acte necesare pentru concurs:


1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau în copie conform cu originalul;
2. diploma de licență sau diploma echivalentă / adeverința eliberată de institutia de învățământ (pentru candidatii care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar curent), în original sau în copie conform cu originalul;
3. foaia matricolă sau după caz suplimentul la diplomă, în original sau în copie conform cu originalul;
4. certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;
5. actul de identitate, în copie;
6. certificatul de căsătorie, în copie conform cu originalul (daca este cazul); 7. adeverință medicală;
8. trei fotografii, tip buletin de identitate;
9. chitanța reprezentand achitarea taxei de inscriere;
10. dosar plic (carton).

După afișarea rezultatelor (21 septembrie), candidatii declarati admisi vor veni la facultate pentru încheierea contractelor de studii (22 – 25 septembrie), în caz contrar vor pierde locul câștigat prin concurs.

OBLIGATORIU la încheierea contractelor de studii:

1. Dosarul de înscriere trebuie să conțină TOATE ACTELE enumerate mai sus (DIPLOMA DE BACALAUREAT și DIPLOMA DE LICENȚĂ /ADEVERINȚĂ (în cazul în care au promovat în anul universitar curent) TREBUIE SĂ FIE ÎN ORIGINAL!).

2. În plus: - fișa de înscriere generată de calculator după înscriere, semnată
- chitanța de 200 lei (taxa de înmatriculare în anul I de studii) - pentru candidații admiși la buget (studii fără taxă);
- chitanța de 200 lei (taxa de înmatriculare în anul I de studii) + chitanța de 900 lei (prima tranșă din taxa de studii) - pentru candidații admiși la studii cu taxă.