• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

ADMITERE LICENȚĂ


In cadrul Facultatii Ingineria Materialelor si Mecanica, concursul de admitere pentru anul universitar 2024-2025 se va desfasura pe baza de dosar, dupa urmatoarele criterii:

Criterii generale:
- Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

Criterii de departajare:
1. Media primelor doua probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota obtinuta la proba scrisa în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba si literatura româna
REZULTATE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2024

CANDIDATII DECLARATI ADMISI LA STUDII FINANTATE DE LA BUGET (FARA TAXA) SI IN REGIM CU TAXA SUNT ASTEPATATI LA SEDIUL FACULTATII DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA, IN PERIOADA 26 IULIE - 8 AUGUST 2024, INTRE ORELE: 9.00 - 17.00 , PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR DE STUDII.
CANDIDATII DECLARATI ADIMISI CARE NU VOR INCHEIA CONTRACT DE STUDII IN PERIOADA SPECIFICATA ISI VOR PIERDE CALITATEA DE STUDENT.

 
ADMITERE 2024
SESIUNEA IULIE


CIFRA DE SCOLARIZARE

Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica
Domeniul de licenta / Specializarea
Locuri fara taxa
Locuri cu taxa
Ingineria materialelor / Stiinta materialelor
25
20
Inginerie Mecanica / Echipamente si Instalatii Industriale
25
20
Inginerie Mecanica / Inginerie economica in domeniul mecanic
20
25


Acte necesare pentru concurs:


Toți candidații se vor înscrie la concurs cu numele din certificatul de naștere iar datele introduse vor fi trecute folosind diacritice.

Documentele OBLIGATORII pentru înscrierea on-line:

diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă).
Absolvenții de liceu ai promoției curente (anul 2024), pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverință eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
foaia matricolă sau adeverință echivalentă acesteia (cu media anilor de liceu) doar pentru seriile de concurs unde există această cerință;
certificatul de naștere;
actul de identitate în termen de valabilitate;
adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical pentru înscrierea la concursul de admitere (posesorul nu este înregistrat cu boli cronice, infecțio-contagioase și neuro-psihice). Candidații cu afecțiuni cronice își vor viza adeverința eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.
• documente justificative pentru cazul în care exista excepții de la plata taxei
- vizualizeaza informatii taxa
Documente FACULTATIVE care se vor încărca în platforma de înscriere în funcție de selecțiile efectuate în pasul 3 / 5
• certificat de căsătorie dacă un candidat bifează în pasul 3 la Stare civilă: căsătorit
• adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă un candidat bifează în pasul 3 sunt Student / masterand ............
• document care dovedește calitatea de Provenit din sistemul de protecție socială (casa de copii, asistență maternală) dacă candidatul selectează în câmpul Provenit din sistemul de protecție socială (casa de copii, asistență maternală): DA
• Recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a romilor daca un candidat selecteaza in pasul 3 la “Etnie: rom”
• Diploma / Certificatul care atestă cunoașterea limbii Engleze daca candidatul selecteaza o optiune pentru un program de studiu care este in limba engleza (pasul 5)
Atenție!!!!! Toate documentele încărcate în platformă (în format pdf/jpg) trebuie să fie lizibile (să poată fi citite) și să aibă o dimensiune mai mică de 3 MB.

OBLIGATORIU la încheierea contractelor de studii:

1. Dosarul de înscriere trebuie să conțină TOATE ACTELE enumerate mai sus (DIPLOMA DE BACALAUREAT TREBUIE SĂ FIE ÎN ORIGINAL!).
2. În plus:
- fișa de înscriere generată de calculator după înscriere, semnată
- chitanța de 200 lei (taxa de înmatriculare în anul I de studii) - pentru candidații admiși la buget (studii fără taxă);
- chitanța de 200 lei (taxa de înmatriculare în anul I de studii) + chitanța de 800 lei (prima tranșă din taxa de studii) - pentru candidații admiși la studii cu taxă.
Toate documentele vor fi puse intr-un dosar plic (carton)